Försäkringsskydd för medlemmar i Dalby Gymnastikförening

Dalby Gymnastikförening har samtliga medlemmar försäkrade genom Gymnastikförbundet. Försäkringen gäller vid olycksfall som inträffar under deltagande i av Svenska Gymnastikförbundets, dess distriktsförbund eller förening anordnad tävling, uppvisning och organiserad träning, samt under direkt färd till och från dessa aktiviteter, eller under motsvarande aktiviteter anordnade av det internationella gymnastikförbundet (FIG) eller organisationer tillhörande detta förbund.
Ett villkor för försäkringens giltighet är att medlemsavgift erlagts i tid och föreningen erhållit korrekta personuppgifter avseende medlemmen (för basförsäkringen medlemmens namn, födelsedata samt adress och för tränings- och tävlingsförsäkringen namn, fullständigt personnummer samt adress).
Försäkringsfall ska i förekommande fall snarast anmälas.

Blanketter för skadeanmälan återfinns här.

Om du har frågor, kontakta föreningens försäkringsansvariga på mejl: kansliet@dalbygf.se. Vid skada kan vi även hjälpa till att ta fram skadeanmälningsblankett.

Försäkringsomfattning;

1. Basförsäkring

Denna försäkring omfattar alla gymnaster som inte deltar i truppgymnastik, dvs. primärt deltagare i föreningens barngymnastik

Försäkringsbelopp

 • Invaliditetsgrad under 60% 15 prisbasbelopp
 • Invaliditetsgrad över 59 % 30 prisbasbelopp
 • Dödsfall 1 prisbasbelopp
 • Tandskadekostnader max 1 prisbasbelopp
 • Akutersättning max 10 000 kr

2. Tränings- och tävlingsförsäkring

Denna försäkring omfattar alla gymnaster som deltar i föreningens truppgymnastik.

 • Invaliditetsgrad under 60% 30 prisbasbelopp
 • Invaliditetsgrad över 59 % 60 prisbasbelopp
 • Dödsfall 1 prisbasbelopp
 • Tandskadekostnader max 1 prisbasbelopp
 • Akutersättning max 10 000 kr

Det bör observeras att bägge försäkringarna är förbättrade fr.o.m. 2005 så att det nu inte krävs ”utifrån kommande våld” för att en skada ska definieras som olycksfall.

Gymnastikförbundet skickade i slutet av 2005 ut information om de nya försäkringarna till de som omfattas av Tävlingsförsäkringen. I denna information ingick också reklam för en tilläggs-försäkring kallad S-O-S Gymnastik som Gymnastikförbundet rekommenderade såsom tilläggsförsäkring. Det framhölls att denna tilläggsförsäkring genom sin heltäckande omfattning skulle ersätta andra likartade försäkringar (typ barn- och ungdomsförsäkringar o dyl.). Vår åsikt är att denna tilläggsförsäkring erbjuder ett bra försäkringsskydd till en rimlig kostnad, men att det alltid är den enskildes behov och önskemål som är styrande. Dalby GF därför varken rekommenderar eller avråder enskilda medlemmar från att teckna denna tilläggsförsäkring.

Föreningens övriga försäkringar

I tillägg till det försäkringsskydd som de enskilda gymnasterna har enligt ovan har föreningen dessutom försäkringsskydd för förtroendevalda och ledare samt föreningens egendom som innefattar bl.a.

 • Olycksfallsförsäkring
 • Ansvarsförsäkring
 • Rättsskyddsförsäkring
 • Förmögenhetsbrott
 • Skydd för föreningens egendom